Dansk IT og Black Swan Institute har i 1. halvår af 2017 gennemført en survey om, hvordan risk management praktiseres i virksomheder, der digitaliserer og gennemfører it-projekter. Vi har spurgt til det nuværende niveau i risikostyring og forventningerne til fremtiden. Formålet er at tage temperaturen på, hvor godt forberedte danske virksomheder og organisationer er i forhold til at risikostyre den transformation digitaliseringen medfører for virksomheden.

29. august 2017

56 virksomheder har deltaget i undersøgelsen. De repræsenterer en næsten ligelig fordeling mellem private virksomheder og offentlige organisationer. Iblandt besvarelserne fra offentlige institutioner er der også svar fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Blandt besvarelserne fra private virksomheder er der også kommet svar fra it-leverandører.Cirka halvdelen af de responderende virksomheder har mere end 1.000 ansatte. 85 procent har mere end 100 ansatte.

Størstedelen af respondenterne har en ledelsesmæssig rolle i virksomheden og er især knyttet til it- og projektorganisationen samt direktionen. Der er således besvarelser fra direktionen, styregrupper, projektledere, projektchefer og projekt management ledelse. Andre besvarelser kommer fra specialister som risk managers, it-specialister samt fra systemforvaltning og drift.

Mange virksomheder oplever, at deres digitale projekter forsinkes, bliver dyrere end ventet, får utilfredse kunder og at investeringen ofte ikke står mål med gevinsten. I de sværeste tilfælde må it-projekter lukkes og tabet afskrives.

Samlet set opnår Danmark dog en topplacering i EU’s DESI Index for 2017 (DESI: Digital Økonomi og Samfund). Det betyder dog ikke, at digitalisering i alle tilfælde opleves så succesfuld set fra den enkelte virksomheds perspektiv. Der begås mange fejl og gøres hårde erfaringer.

Vi har i undersøgelsen spurgt de deltagende virksomheder, hvordan de vurderer, deres erfaringer med at gennemføre it-projekter.

Under 2 procent har ekstremt dårlige erfaringer med it-projekter og under 15 procent har mindre gode erfaringer. Det skal vejes op imod at knap 84 procent vurderer, at de har meget gode eller gode erfaringer med it-projekter.

De deltagende virksomheder har altså samlet set gode erfaringer med at digitalisere deres forretning.

Vi har herefter spurgt til, hvordan erfaringerne er med at risikostyre it-projekterne. Her er det samlede billede mere tvetydigt. Halvdelen oplever, at deres risikostyring behøver forbedring eller betydelig forbedring, mens den anden halvdel oplever deres risikostyring er fantastisk, meget god eller god.

Digitalisering indebærer ofte nye og ukendte risici. Overgangen og skiftet fra fysiske til digitale produkter og forretningsprocesser er anderledes end det, kerneforretningen typisk har beskæftiget sig med. Er der samtidig ikke etableret rammer og processer for risikostyring, kan det være svært at have fokus på risici og opdage problemer før de indtræffer. Uden risikostyring bliver der ofte brugt mange ressourcer på issuestyring og brandslukninger. Mange undersøgelser har efterhånden påvist, at it-projekter medfører betydelige forsinkelser og fordyrelser og at det er svært at realisere de forventede gevinster med investeringen.

Artikler om undersøgelsen

Dansk IT

Version 2

IT Watch

Mandag Morgen

Hvis du vil høre mere om undersøgelsen, deltag da i Dansk IT’s og Black Swan Institute’s gå-hjem-møde om emnet d. 11. oktober 2017 (tilmelding) eller kontakt Partner Annemarie Vitoft, +42422808.