To gange om året siden 2011 har Regeringen publiceret en statusrapport for de store statslige it-projekter. Black Swan Institute har sammenstillet data fra de offentlige statusrapporter for at se, hvordan det samlede billede af statens it-projektportefølje ser ud efter mere end 7 års dataindsamling.

14. september 2018

Ministerområdernes store it-projekter

Ministerierne har løbende indberettet til It-rådet, hvordan det går med deres store it-projekter. Vi har samlet oplysningerne og har sammenholdt dem med projektets statusrapportering af fremdrift og It-rådets vurdering af trafiklys. Trafiklysvurderingen er et udtryk for projektets afvigelser fra den aftalte baseline for projektet, som fastlægges efter projektets analysefase og It-rådets risikovurdering. Trafiklyset gives til projektet og altså ikke alene til ministerområdet.

 

Tendenser og ministerområdernes porteføljestørrelse

Der er registreret data fra store statslige it-projekter (med samlede projektudgifter på over 10 millioner kroner) på 15 ministerområder gennem de seneste 7 år. De fire ministerområder med flest it-projekter står for 64 procent af alle projekter i perioden. Skatteministeriet står for 22 it-projekter, Justitsministeriet for 16 it-projekter, Finansministeriet for 12 it-projekter og Forsvarsministeriet for 9 it-projekter. Herunder er alle 15 ministerområder fordelt på de alvorligste trafiklys, som er statusrapporteret for projekterne, i perioden 2012-17. 43 procent af projekterne er blevet fordyret, forsinket og/eller har rapporteret forringet nettonutidsværdi og er på et tidspunkt blevet vurderet til et gult eller rødt trafiklys af It-rådet.

Figuren viser det ”alvorligste” trafiklys, som statens it-projekter har opnået i rapporteringsperioden fordelt på antal projekter og på ministerområde. Kilde: Statusrapportering 2012-2017.

 

De samlede investeringer i store it-projekter i staten

Statusrapporterne indeholder også data om projektudgifter. Samlet set er der i perioden investeret/igangværende investeringer for 4.759,66 kr. mio. kr. i store it-projekter i staten, som der er offentliggjort statusrapporter fra. Disse fordeler sig på ministerområderne jf. nedenstående figur.

Figuren viser de samlede projektudgifter i mio. kr. i rapporteringsperioden fordelt på de respektive ministerområder. Kilde: Statusrapportering 2012-2017.

 

De store it-projekter i staten (med samlede projektudgifter på over 10 millioner kroner) har et gennemsnitligt projektudgiftsniveau på 69 mio. kr. Fem ministerområder har et gennemsnitligt projektudgiftsniveau, der ligger over gennemsnittet for staten, hvor Skatteministeriet og Finansministeriet er højdespringere med henholdsvis 119,5 mio. kr. og 113,7 mio. kr. i gennemsnit pr. projekt. I den modsatte ende af skalaen findes Beskæftigelsesministeriet med et gennemsnit på 19,3 mio. kr. i gennemsnit pr. projekt.

Figuren viser de gennemsnitlige projektudgifter i mio. kr. i rapporteringsperioden fordelt på hvilket ministerområde, der udfører projektet. Kilde: Statusrapportering 2012-2017. Gennemsnittet er udregnet uden de projekter projektudgifter ikke er angivet i statusrapporten pga. fortrolighed.

 

Finansministeriet gennemførte i 2010 en udredning af statslige it-projekter, som bl.a. fandt frem til, at staten gennemfører for store og for komplekse it-projekter. På den baggrund forsøger Statens IT-råd at hævde 5 principper for it-projekter i staten, hvor princip 4 bl.a. omhandler at ”Projekter skal opdeles og afgrænses ved at minimere omfang…”.

 

Trafiklys

Har projektet på et tidspunkt under gennemførelsen modtaget et rødt trafiklys, er det den status, som er vist i figuren herover. Er projektet således på et tidspunkt blevet replanlagt, er denne ”nulstilling” ikke medtaget i ovenstående illustration.

It-rådets trafiklysvurdering er baseret på tre målbare kriterier; projektudgifter, tidsplan og nettonutidsværdien (gevinstrealisering). Trafiklyset er en samlet vurdering baseret på kriterierne, men endeligt vurderet på tværs af It-rådet.

 

Oversigten over ministerområderne er en del af vores samlede analyse. I de kommende uger publicerer vi flere oversigter fra analysen. Kontakt os for at høre mere om vores analyser af de store statslige it-projekter på info@blackswaninstitute.dk

 

Bemærk, at It-rådets statusrapporter fra 2018 og fremadrettet kun udgives én gang årligt i stedet for to. Bemærk data er hentet direkte fra de offentliggjorte statusrapporter. Der tages forbehold for fejl i statusrapporterne. Statusrapporterne kan ses her.