Den hastige teknologiske udvikling øger presset på virksomheders forretningsmodeller og fordrer nytænkning og innovation i et stadig øget tempo. Disruption er et populært ord, som giver stof til eftertanke for virksomhedsledere i hele verden, men som også kan være et svært begreb at håndtere i de vante ledelses- og styringsprocesser i virksomheden. Der er mere end nogensinde før behov for effektiv risikoledelse.

18/6/2016 – Af partnere Anders Find og Annemarie Vitoft, Black Swan Institute
Mange af de klassiske styringsdiscipliner, herunder risikostyring, er baseret på, at vi kan foretage analyser af historiske data og foretage fremskrivninger i et forsøg på at ruste os bedst muligt til fremtiden. Men denne form for klassisk analytisk tænkning kommer til kort i en disruptiv æra. Vi har svært ved at forstille os, hvor hurtigt den eksponentielle udvikling påvirker vores rammebetingelser og strategiske handlemuligheder som virksomhed, og derved svært ved at fastlægge fornuftige strategier for en længere periode.Teknologiudviklingen er eksponentiel, og det betyder, at en lineær fremskrivning af de historiske erfaringer ikke giver os et korrekt billede af fremtiden. Listen er lang med hæderkronede klassiske virksomheder, som har måttet dreje nøglen om eller er blevet presset til at ændre fokus eller nedskalere på grund af pludselig opdukkende konkurrence fra nye typer af aktører, produkter og teknologier.

Risikostyring skal fungere på alle niveauer i virksomheden og samles i en entrepriseramme for at være fuldt effektivt. Det kræver kompetencer, ledelsesmæssigt fokus, governance, processer og værktøjer. I en disruptiv virkelighed øges presset på, at risikostyringen sidder på rygraden og fungerer effektivt og hurtigt.

 

Risikostyring i en ny virkelighed

Hvad betyder det for risikostyring som styringsdisciplin? For det første bliver risikostyring et vigtigt redskab til at forstå, hvilke strukturer og påvirkninger vores samfund bliver udsat for, og hvordan vi kan håndtere det som virksomhed. Det forudsætter, at vi tilpasser vores risikostyring, så den kan fungere i en eksponentiel frem for lineær verden.

Disruption kan skabe trusler for vores eksisterende forretningsmuligheder, men samtidig også muligheder, hvis vi forstår at tilpasse os og udvikle den strategiske kapacitet. Risikostyring er netop en disciplin, som sætter os i stand til at vurdere og prioritere forretningsmæssige muligheder og trusler og agere på dem. Risikostyring er en disciplin, som kan sætte en virksomhed til at prioritere sin strategi, udviklingsinitiativer og operationelle aktiviteter ud fra en forståelse af, hvad der kan true opnåelse af forretningsmæssige mål. På det strategiske niveau kan nye typer af konkurrenter, øget global konkurrence og faldende kundeloyalitet presse forretningsstrategien. I udviklingsporteføljen kan den hastige teknologiudvikling gøre det vanskeligt at køre teknologiudviklingsprojekter efter en klassisk og langstrakt vandfaldsprojektmodel. På det operationelle niveau kan disruption gøre det svært at følge med servicelevering, fordi kundeadfærden ændrer sig dramatisk og hurtigt, hvis kunderne fx pludselig forventer en anden adgang til service eller kommunikation med virksomheden.

Disruption udfordrer særligt to parametre i vores risikostyring – konsekvens og nærhed. Den eksponentielle udvikling kan være svær at forestille sig og forandringshastigheden udvikler sig ikke lineært, men fordobles stadig hurtigere. Det kan forvrænge tidsperspektivet i vores risikobillede, idet risici, som vi måske opfatter som længere ude i horisonten, pludselig kan kan bevæge sig meget tæt på. Det betyder, at vi skal til at arbejde med nærhed/proximity på en mere dynamisk måde, hvor vi skal kunne håndtere, at risici kan bevæge sig væsentligt hurtigere imod os, end de har gjort i vores klassiske lineære modeller.

Det andet element i vores risikostyring, som skal have særlig opmærksomhed er vores konsekvensvurderinger. Vurdering af konsekvenser af risici som bunder i disruptive ændringer af forretningsvilkår, kan være vanskelig, fordi vi ikke har et erfaringsgrundlag at vurdere ud fra. Det kan være vanskeligt at vurdere konsekvens af introduktion af en ny teknologi eller opkomsten af en opstartsvirksomhed med et konkurrerende produkt. I den disruptive virkelighed kan en ny teknologi pludselig ændrer hele vores eksisterende teknologigrundlag med meget store konsekvenser for vores produkter. Risikostyring kan hjælpe til at demonstrere for en ledelse, hvor store konsekvenser disruption kan få for forretningen, men også optegne usikkerheden og vanskeligheden ved at vurdere den præcise konsekvens. Risikostyring kan bruges som grundlag for at etablere strategier for at håndtere risikoen og afdække muligheder.

 

Resiliens og risikoledelse

Dette greb på risikostyring i en disruptiv verden kræver i den grad proaktiv risikostyring og frekvent opdatering af omverdensanalyse og kontekstanalyse under inddragelse af intern og ekstern ekspertviden og tæt involvering af ledelsen i analyse af konsekvenser og vurdering af strategiske handlemuligheder. Det betyder, at virksomheden skal have en meget indgående forståelse af strømning og trends i teknologi- og markedsudvikling og kunne forstå og oversætte, hvordan disruption-tendenser i relaterede brancher kan ses ift. egen branche.

Når vores klassiske analyseredskaber bliver udfordret af disruption og eksponentiel udvikling, skal vi vende os mod risikoledelse og resiliens. Vi kan ikke analysere os frem til alle konsekvenserne af disruption for vores virksomhed. Men vi kan bruge risikostyring som et grundlag for at skabe udsyn og beredskab. Risikostyring skaber dermed grundlag for risikoledelse. Risikoledelsen er den ledelse, som træffer de bedst mulige strategiske beslutninger på grundlag af risikobilleder og mitigeringsmuligheder. Risikoledelse kan fungere proaktivt i spændingsfeltet mellem forståelse af de strategiske muligheder og trusler, som disruption skaber i markedet.

Resilience er den fleksibilitet, vi skal have indbygget i vores organisering og governance, som gør, at virksomheden kan modstå stød og kriser. Det betyder, at vi ikke kan have forprogrammerede rutiner og processer for enhver tænkelig fremtidig situation, men at vi har en risikostyring, risikoorganisation, risikokultur og risikoledelse, som hurtigt kan træde sammen og reagere. Risikoledelse kan skabe det rette fokus på disruptive muligheder og trusler, og risikoledelse kan sætte virksomheden i stand til at træffe de rette beslutninger oven på den forståelse.

Artiklen indgår i Håndbogen “Risk Management” fra Forlaget Andersen. Læs flere artikler om risikoledelse ved at tegne abonnement på Håndbogen i Risk Management. Kontakt os på info@blackswaninstitute.dk