Fredag den 27. juli 2018

11.38

Den offentlige sektor er under pres og har vedvarende behov for at effektivisere sin ledelse og styring – hele tiden i balance med de rammer, som man skal skabe for sine medarbejdere for at motivere og fastholde dem. Digitalisering og IT skal skabe store muligheder for den offentlige sektor, men fx sikkerhedstrusler som datalæk og nedbrud af it-systemer skaber også store risici, som de offentlige ledere skal have redskaber til at håndtere proaktivt.

 

Ledelseskommissionen offentliggjorde tidligere på året 28 anbefalinger til, hvordan vi opnår bedre ledelse i den offentlige sektor. Ledelse defineres af kommissionen som det at sætte retning og skabe resultater via og sammen med andre, mens styring er de strukturelle redskaber, der bruges for at få organisationen til at arbejde i en bestemt retning. Risikoledelse og -styring nævnes ikke eksplicit i kommissionens anbefalinger, men der er et sæt af anbefalinger med overskriften “Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften”, som med fordel kan implementeres med et risikoperspektiv. De relevante dele af anbefalingerne gennemgås nedenfor.

 

 

Topledere og ledere af ledere skal sikre en løbende dialog om driftsnære resultater for borgerne, og de skal styrke ledelse rettet mod driften og faglighederne (anbefaling 11)

Risikoledelse er et effektivt redskab for lederen ift. at kunne få et aktuelt overblik over, hvad der kan true opnåelse af de forretningsmæssige mål for drift og udvikling og også, hvilke muligheder (risiko kan nemlig både være trusler og muligheder) der kan være for at optimere driften og opnå flere gevinster ved udviklingsprojekter.

 

Ledere af fagprofessionelle skal i dialog med medarbejderne udøve faglig ledelse baseret på evidens (anbefaling 12)

Risikostyring er, udover at være et effektivt redskab til at sikre, at driftsopgaver og udviklingsopgaver når i mål, også et effektivt redskab til at opsamle læring gennem opsamling af risikodata. Det vil sige, at hvis der løbende registreres risici og arbejdes med, hvordan man mitigerer, undgår at risici indtræffer, men herudover også dokumenterer, hvis risici indtræffer, hvordan de blev håndteret og hvilken effekt de fik for drift eller udviklingsopgave. Denne læring og dataopsamling kan bruges til at skabe stærkere evidens for, hvad der virker og ikke virker i både drifts- og udviklingsperspektivet.

 

Ledere af medarbejdere skal styrke deres ledelseskraft på basis af lokale, relevante, kvantitative og kvalitative data om effekten af kerneopgaven (anbefaling 13)

Risikostyring er et effektivt redskab til at opsamle kvantitative data om, hvilke tiltag der virker ift. at undgå trusler for driften og hvilke tiltage der kan maksimere muligheder for at styrke driften eller få mere værdi ud af udviklingsopgaver. Dataunderstøttet ledelse giver også mulighed for at få en mere ensartet tilgang til ledelse på tværs af organisationen, da styring og ledelse kan baseres på dokumenteret best practice – hvad har tidligere virket mest effektivt.

 

Topledere og ledere af ledere skal afstå fra detaljeret styring, fx via dokumentations- og proceskrav, for at styrke ledelsesrummet. Der skal være fokus på resultater (anbefaling 14)

Risikoledelse kan anvendes som et effektivt og minimalistisk styringssetup, idet der med risikostyring udelukkende sættes fokus på de største trusler og muligheder. Der fokuseres på de enkelte ledelsesniveauer på de største risici og ledelsesforankring af de mitigerende handlinger, som skal imødegå risiciene.

 

 

Opsamling

Ledelseskommissionens anbefalinger tydeliggør igen, at de offentlige ledere, som sidder med driftsansvar, har en kæmpe opgave i (og muligheder for) at koble deres ledelse tættere til den værdi, som skal skabes for “kunden” (fx borgeren) – resultatet. Ledelse med fordel kan dataunderstøttes, således, at det tager udgangspunkt i evidens ift., hvilke tiltag der virker mest effektivt i en given situation og at læringsopsamling fra risikostyring kan bidrage til vigtig viden som grundlag for løbende optimering af drift og styrkelse af udviklingsopgaver. Endelig skal den offentlige ledere have fokus på, at organisationen ikke druknes i detaljeret styringskoncepter – og her er netop risikostyring en lean og effektiv styringsmodel.

 

 

 

Kilde: Rapport fra Ledelseskommissionen