To gange om året siden 2011 har Regeringen publiceret en statusrapport for de store statslige it-projekter. Black Swan Institute har sammenstillet data fra de offentlige statusrapporter for at se, hvordan det samlede billede af statens it-projektportefølje ser ud efter mere end 7 års dataindsamling.

7. september 2018

Leverandører til statens store it-projekter

Ministerierne har løbende oplyst, hvilke leverandører de har indgået kontrakt med. Vi har samlet oplysningerne og har sammenholdt dem med Statens It-råds vurdering af trafiklys. Trafiklysvurderingen er et udtryk for projektets afvigelser fra den aftalte baseline for projektet, som er fastlagt efter projektets analysefase og It-rådets risikovurdering. Trafiklyset er en samlet status for projektet og er således ikke møntet direkte på leverandøren eller myndigheden, men et udtryk for deres samarbejde og fælles fremdrift.

 

Tendenser og leverandørlandskabet

Der er registreret data på cirka 30 leverandører til de store statslige it-projekter. Cirka halvdelen af leverandørerne har leveret ét projekt til staten i perioden. Tre leverandører har stået for at levere 38 procent af alle de store it-projekter i perioden. Herunder er det samlede leverandørlandskab fordelt på de højeste trafiklys i perioden. Knap halvdelen af projekterne er blevet fordyret, forsinket og/eller har rapporteret forringet nettonutidsværdi og er blevet vurderet til et gult eller rødt trafiklys af It-rådet.

Figuren viser det ”alvorligste” trafiklys, som statens it-projekter har opnået i rapporteringsperioden fordelt på antal projekter og på hvem der har været leverandør til projektet. Kilde: Statusrapportering 2012-2017. Projekter uden angivelse af leverandør er ikke medtaget i diagrammet.

 

Trafiklys

Har projektet på et tidspunkt under gennemførelsen modtaget et rødt trafiklys, er det den status, som er vist i figuren herover. Er projektet således på et tidspunkt blevet replanlagt, er denne ”nulstilling” ikke medtaget i ovenstående illustration.

It-rådets trafiklysvurdering er baseret på tre målbare kriterier; projektudgifter, tidsplan og nettonutidsværdien (gevinstrealisering). Trafiklyset er en samlet vurdering baseret på kriterierne, men endeligt vurderet på tværs af It-rådet.

 

Herunder er de samme data splittet op på igangværende og afsluttede projekter. Igangværende projekter modtager fortsat trafiklys hvert halve år og dermed kan den endelige status for projektet endnu ændre sig indtil projektet er endeligt afsluttet.

Figuren viser det ”alvorligste” trafiklys tildelt afsluttede it-projekter i rapporteringsperioden fordelt på antal afsluttede projekter og på hvem der har været leverandør til projektet. Kilde: Statusrapportering 2012-2017. Projekter uden angivelse af leverandør er ikke medtaget i diagrammet.

 

Figuren viser det ”alvorligste” trafiklys tildelt igangværende it-projekter i rapporteringsperioden fordelt på antal igangværende projekter og på hvem der har været leverandør til projektet. Kilde: Statusrapportering 2012-2017. Projekter uden angivelse af leverandør er ikke medtaget i diagrammet.

 

Leverandøroversigten er en del af vores samlede analyse. I de kommende uger publicerer vi flere oversigter fra analysen. Kontakt os for at høre mere om vores analyser af de store statslige it-projekter og deres leverandører på info@blackswaninstitute.dk

 

Bemærk, at It-rådets statusrapporter fra 2018 og fremadrettet kun udgives én gang årligt i stedet for to.

Bemærk data er hentet direkte fra de offentliggjorte statusrapporter. Der tages forbehold for fejl i statusrapporterne. Statusrapporterne kan ses her https://digst.dk/styring/projektstyring/status-og-portefoeljeoverblik/statusrapportering-for-nye-it-projekter/